Drodzy Członkowie Klubu,

W związku z remontem basenu przy PSP1 Zarząd UKS8 we współpracy z Urzędem Miasta podjął duży wysiłek organizacyjny i finansowy w celu szybkiego zorganizowania zajęć dla dzieci z naszego Klubu w miesiącu wrześniu. W krótkim czasie zorganizowaliśmy zajęcia na różnych basenach w mieście, jak i poza nim. Zdajemy sobie sprawę, że zaproponowane godziny zajęć jak i ich miejsce nie w pełni mogły wszystkim odpowiadać.

I. W związku z zapytaniami kierowanymi od Państwa co do konieczności opłacenia składki członkowskiej za miesiąc wrzesień odpowiadamy, że zgodnie ze statutem Klubu:

Do obowiązków członków Klubu należy:

- przestrzeganie postanowień statutu uchwał władz Klubu

- płacenie skladek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

- skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: umyślnego naruszenia postanowień statutu

W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje m.in nałożenie kary wykluczenia z Klubu.

II. Zgodnie z deklaracją członkowską:

- nieobecność na zajęciach, bez względu na przyczynę, nie powoduje obniżenia wysokości składki członkowskiej.

- na wniosek członka Klubu w uzasadnionych przypadkach wysokość składki może zostać obniżona indywidualną decyzją Zarządu Klubu.

 

W związku z powyższym na zebraniu Zarządu w dniu 30.09.2020 postanowiono co nastepuje:

1. Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani opłacić składkę członkowską za miesiąc wrzesień.

2. Zarząd nie zwalnia nikogo z opłacenia składki za miesiąc wrzesień.

3. Członkowie, którzy do dnia 15.10 nie uregulują zaległych składek członkowskich zostaną zawieszeni w prawach członka Klubu.

 

Decyzje Zarządu podyktowane są tylko i wyłącznie dobrem Klubu oraz traktowaniem wszystkich jego członków na równych zasadach.

Z poważaniem

Zarząd UKS 8